იპოთეკური, ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხები
100 000 ლარამდე

ტელ.: 5 99 01 18 92
ლიკვიდატორის განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2023 წლის 01 ივნისის N257 განკარგულებით დაიწყო შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად  დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი 19001028319).

 

გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს 

მსესხებლებს აღებული ვალდებულების  შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი. სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად. მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად. 

ლიკვიდატორის განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2023 წლის 01 ივნისის N257 განკარგულებით დაიწყო შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად  დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი 19001028319).

 

გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს აღებული ვალდებულების  შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი. სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად. მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად. 

ჩვენი კურსი
  USD
EUR
ყიდვა:
1
1
გაყიდვა: 1 1
სესხის კალკულატორი
სესხის ოდენობა:
საპროცენტო განაკვეთი (%):
სესხის ვადა (თვეებში):
პრეტენზიის წარდგენა
  • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის მომხმარებელთა პრეტენზიების განხილვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომელთან ზეპირი / წერილობითი / ელექტრონული ფორმით.


CDS © 2012